top of page
소모품구매

소모품 목록

구매가능한 소모품 목록입니다.

구매를 희망하시면 소모품 쇼핑몰로 이동하거나 관리부로 전화 문의 주시기 바랍니다.

1.U가이드 1

1.U가이드 1

양산

2. U가이드2

2. U가이드2

3.U가이드5

3.U가이드5

개선가이드 적용장비 :TDi

4.원형가이드

4.원형가이드

9-13. 가이드캡

9-13. 가이드캡

AMTS-H (0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0mm)

14-19. 가이드캡

14-19. 가이드캡

X-cure (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0)

주사기홀더

주사기홀더

재질: 실리콘 적용장비 : 모든장비 1cc,2cc,3cc,5cc

26. C-set

26. C-set

C-set

27. Ace Set 80cm

27. Ace Set 80cm

규격 : 80cm, 31G

29. Multi Needle 5p/4mm

29. Multi Needle 5p/4mm

Injection, 5pin/4mm/31g

30. Multi Needle 5p/6mm

30. Multi Needle 5p/6mm

적용장비 : TDi 규격 : Injection, 5pin/6mm/31G

32.MTS Needle 9p/2mm

32.MTS Needle 9p/2mm

MTS, 9pin/2mm/ 31G

33. MTS Needle 9p/4mm

33. MTS Needle 9p/4mm

MTS, 9pin/4mm/ 31G

36. Multi Needle Set-TDI

36. Multi Needle Set-TDI

Injection, MA310507-180

37. M-set

37. M-set

적용장비 : Airmeso V 규 격 : MH-150

39. Onepin Needle

39. Onepin Needle

Injection, OA300113-180, 30G

Multi Needle Set-AMV

Multi Needle Set-AMV

적용장비 : Airmeso V

소모품 리스트
bottom of page